فقط از دوست

در مسئله ای فقهی که مربوط به عوام مسلمین بود دچار تشکیکی جدی گردیده و میان علمای قوم اختلاف افتاده بود ، به ایشان مراجعه کردیم تا بر مسئله چاره ای بجوییم . نظر شیخ با نظر مرجع عالیقدر کشور(مرحوم آیت الله منتظری رحمه الله علیه) مطابقت نداشت و ما را مجاب کرد که پرسشی را از شیخ بیابیم که اگر این مسئله را از مرجع تام تشیع زمان(مرحوم آیت الله خوئی رحمه الله علیه) سوال نموده و پاسخ ایشان مطابق نظر شیخ نباشد ، شیخ از نظر خود برمی گردد(؟!) شیخ چنین پاسخ داد : تنها در صورتی از نظرم پا پس می کشم که وجود مقدس حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف را در کنارم دیده و ایشان امر به اشتباه فتوای من نمایند.

توضیح:خاطره ای از آقای حاج محمد کریم باریک بین

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس