وصیت نامه

قسمت هایی از وصیت نامه شیخ به پیوست ارائه می گردد: