برنامه های حسینیه

حسب دستور ستاد ملی کرونا ؛ کلیه برنامه های جاری و آتی حسینیه تعطیل می باشد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس