سوره حمد

شیخ مهیای نماز بود به ناگاه برگشت و اینگونه معروض داشت.سوره ی حمد را جدی بگیرید ، این سوره ی مبارکه در خود هم شامل اصول دین و هم حمد و  تسبیح خداوند متعال است. ابتدای این سوره با حمد الهی ، وسطای آن با تذکیر معاد و توحید و انتهای آن با نبوت همراه است. سپس با تقطیع آیات به ذکر این دوایر دین پرداخت و مجاوران را به درس و گفتاری تذکیر کرد.

توضیح:خاطره ای از آقای عمادالدین عظیمی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس