هیئت مدیره و هئیت امنا خیریه

هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره: (عضو هیئت امنا)

دکتر محمد علی سامت
متولد ۱۳۳۹
دکترای حقوق از دانشگاه تهران
عضو مجامع متعدد خیرین کشور
مدیرعامل خیریه مریم
رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی کیش مدیفارم

http://www.kishmedipharm.com/

مدیرعامل:
دکتر سید مهدی سیاه پوش
متولد ۱۳۵۸
دکترای مهندسی مواد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

دیگر اعضای هیئت مدیره:

مهندس علی جباری(و عضو هیات امنا)
متولد ۱۳۴۹
مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف و ارشد مهندسی صنایع

مهندس سید میثم زرآبادی
متولد ۱۳۵۹
کارشناس مهندسی عمران
مدیرعامل شرکت اسکان کاسپین
http://escancaspian.ir/

عمادالدين عظیمی (و عضو هیات امنا)
متولد ۱۳۶۳
ارشد مهندسی صنایع
مدیرعامل شرکت نگارشبکه
http://negarnet.net/

بازرسین:

بازرسین:

محمد ملایی

متولد ۱۳۴۵

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

رئیس شعبه ویژه صلح و سازش خانواده

محمد هادی سامت(و عضو هیئت امنا)
متولد ۱۳۶۸
مدیر عامل شرکت تدبیر مرمت پارسه

اعضای هیئت امنا :

رئیس هیئت امنا
حجت الاسلام حاج شیخ محمد رضا سامت
متولد ۱۳۴۸
تحصیلات سطح عالی حوزه و کارشناس شیمی

حاج محمد کریم باریک بین
متولد ۱۳۱۸
تحصیلات حوزوی
عضویت در مجامع متعدد خیرین استان
رئیس اسبق هیئت مدیره شرکت بیدستان

حاج محمد سامت
متولد ۱۳۳۲
کارشناس ارشد حقوق از دانشگاه تهران
مسول حقوقی سازمان صنایع ملی ایران

حاج محمد حسن سامت
متولد ۱۳۴۱
کارشناس اقتصاد دانشگاه تهران

مهندس محمد حسین سامت
متولد ۱۳۴۳
کارشناس ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه شریف
رئیس هیئت مدیره فناوران اروند

نرجس سامت
متولد ۱۳۴۶
کارشناس ارشد تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزشی و مدرس دانشگاه

دکتر سید محمد نقی سیاه پوش
متولد ۱۳۴۰
دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و هیئت علمی دانشگاه

دکتر سید مهدی قافله باشی زرند
متولد ۱۳۵۰
دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه امیر کبیر
استادیار شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

مهندس حامد یعقوبی
متولد ۱۳۵۲
ارشد MBA
مدیر کارخانجات ایده آل نگار خاورمیانه
http://idealnegar.ir/

دکتر کمال الدین باریک بین
متولد ۱۳۵۳
دکترای مهندسی برق از دانشگاه تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس